„ФЛАЙТ ЕЛ“ ЕООД стартира изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

От 20.08.2021г. „ФЛАЙТ ЕЛ“ ЕООД започна изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5903-C01, попроцедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. За преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по линияна REACT-EU.

Планираната продължителност е 3 месеца, до 20.11.2021 г., а стойността на целия проект е в размерна 50 000.00 лв.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.